Metode

Jeg arbejder helhedsorienteret med fokus på ressourcer og løsninger. Alt efter problemernes karakter, inddrager jeg metoder fra forskellige psykologiske retninger, f.eks. dynamisk interpersonel terapi, mentaliseringsbaseret terapi og kognitiv behandling, men har en grundlæggende psykodynamisk forståelse. Fokus er på forståelse af selvopfattelse, en selv i samspil med andre, og hvad der kan være hjælpsomt i forhold til at skabe trivsel og udvikling.

Hver enkelt forløb tilrettelægges individuelt og i samarbejde med dig/jer, alt efter problematik, behov og omfang af indsats.

I arbejdet med børn startes som oftest med en fælles samtale med forældre og barn, eller med en indledende samtale alene med forældrene, med henblik på at afdække, hvordan vanskelighederne viser sig og tidligere erfaringer med at løse dem. Herud fra lægges en plan for det videre forløb.

Kort beskrivelse af de terapeutiske retninger, jeg anvender i min praksis:

Psykodynamisk psykoterapi

er udviklet på baggrund af psykoanalysen, er en tilgang der fokuserer på symptomerne og på relationer til betydningsfulde nærtstående samt relationel udvikling i opvæksten. Der arbejdes med indre psykiske problemer og vanskeligheder som har rødder i opvæksten og som udspiller sig i kontakten til andre og i identitetsudviklingen/selvopfattelsen.

Dynamisk Interpersonel Psykoterapi (DIT)

I DIT er der især fokus på relationer, de følelsesmæssige vanskeligheder klienten har, og den måde de påvirker selvopfattelse og oplevelse af andre. I DIT arbejdes der ud fra en antagelse om, at vi ofte ikke er bevidste om, hvorfor vi handler og føler som vi gør, og den oplevelse vi har af os selv og andre, er påvirket af oplevelser, vi har haft i de første betydningsfulde relationer i vores liv.

Mentaliseringsbaseret terapi (MBT)
Mentaliseringsbaseret terapi er en nyere form for psykoterapi, der har fokus på at kunne reflektere over egne og andres tanker, følelser og intentioner. Evnen til mentalisering er en forudsætning for selvindsigt, empati og relation til andre. Den centrale metode i selve I MBT er fokus overordnet på at udvikle klientens evne til at mentalisere, særligt vedkommendes evne til at mentalisere i nære relationer. Mentalisering er at forstå sig selv, andre og samspil ud fra de mentale tilstande, der ligger bag adfærd. Mentale tilstande er følelser, tanker, ønsker, behov, antagelser mm.

Eksistentiel psykoterapi
Eksistentiel psykologi hviler på et dybt grundlag af forskellige forståelser af mennesker: dels filosofiens teorier og metoder til at reflektere over hvordan mennesket forstår, oplever og danner mening - dels psykologien som praksis, videnskab og teori. Eksistentiel psykoterapi arbejder hovedsageligt med klientens arbejde med at finde mening i sit liv. Eksistentiel terapi har fokus på personens forhold til sig selv, verden og de andre i verden – og målet er, at man efter terapien befinder sig bedre med sig selv, de andre og med verden.

Kognitiv Terapi
Kognitiv og adfærdsorienteret terapi tager afsætning i personens tænkning (kognition) og/eller handlemønstre (personens adfærd). I behandling af en psykisk problemstilling, vil personen således typisk sammen med psykologen komme til at arbejde med sine aktuelle tanker og/eller adfærd.

Psykologisk Rådgivning
Rådgivning i en behandlingsmæssig ramme anvendes overvejende i forbindelse med behandling af børn, hvor forældre kan få perspektiver på deres forståelse af deres barn, rådgivning om barnets behov og den bedste støtte og hjælp til barnet i familien.

Psykoedukation
Klienten får en forståelse af og mening med egne symptomer ved at få information om de følger og den baggrund, som vedkommendes diagnose har.

Psykologisk behandling - Psykodynamisk psykoterapi til børn og unge
Der arbejdes med barnets/den unges oplevelser af sig selv i forhold til betydningsfulde andre og selvopfattelse. For unge er det samtaler og for børns vedkommende leg og tegning som kommunikationsform ud over samtale. Legeterapi tager udgangspunkt i teorien om, at børn bearbejder deres følelser og deres livsverden gennem leg. Leg, kreativitet og fantasi er barnets følelsesmæssige sprog. Der er altid samarbejde med forældre.

Kognitiv Terapi for børn
Der arbejdes med at barnet kan genkende følelser og tanker som er angstfyldte og begrænsende og lærer hvordan han/hun kan forholde sig til dem og dermed komme væk fra undgåelsesadfærd. Der er altid samarbejde med forældre.